services-paralax-1

Rreth Nesh

Qendra e Mjekësisë së Punës sh.p.k., e njohur me emrin tregtar Wellness Albania Clinic, operon në tregun shqiptar për një periudhë shumëvjecare. Ne ofrojmë shërbime me profesionalizëm që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës, duke filluar nga dokumenti i vlerësimit të rrezikut, kartelizimi i punonjësve, checkup në vendin e punës, dhe shërbime të tjera, pavarësisht numrit të punonjësve apo kategorisë së rrezikut që ata ekspozohen, nga më i uli deri te më i larti.

Wellness Albania Clinic ka një përvojë të gjatë në tregun e punës dhe ka prej shumë vitesh bashkëpunime të suksesshme me kompani të ndryshme dhe prestigjioze, duke përfshirë projekte të mëdha kombëtare. Po ashtu, kemi marrëveshje bashkëpunimi me të gjitha kompanitë e sigurimeve private në Shqipëri dhe ofrojmë produkte të personalizuara.

Të gjitha shërbimet tona janë të standardizuara në bazë të certifikimeve ISO 9001, ISO 14001 dhe ISO 45001.

Ne bazohemi në detyrimin e cdo subjekti publik dhe privat për të ofruar çdo punonjës një shërbim të mjekut të punës, siç është paraparë në VKM nr. 632 dt.15/07/2015, VKM nr. 639, dt. 07/09/2016, VKM 596, dt. 04/09/2019, bazuar në ligjin nr. 10237, dt. 18/02/2010, “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”.

 

Sipas këtij detyrimi, sigurojmë që mjeku i shoqërisë të kryejë kontrollet e nevojshme për çdo punonjës në përputhje me legjislacionin në fuqi. Ky përfshin kartelizimin e punonjësve, vizitat periodike, check-up në klinikë dhe në vendin e punës, si dhe rastet kur punëdhënësi lajmëron për nevojën e kontrolleve të nevojshme për punonjësin.

Objekti i Qendrës Mjekësisë së Punës

Objekti i Qendrës Mjekësisë së Punës bazohet në detyrimin që ka çdo subjekt për t’i ofruar çdo punonjësi shërbimin e mjekut të punës, parashikuar në ligjin nr.10237 “Për afësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, neni 23, pika 1. “Çdo punëdhënës i një subjekti publik apo privat, vendas apo i huaj, është i detyruar të mbulojë me shërbim mjekësor, nëpërmjet mjekut të punës, të përshtatshëm për rreziqet që paraqet vendi i punës”.

Promovimin dhe mirëmbajtjen

Promovimin dhe mirëmbajtjen në nivel të lartë të mirëqënies fizike, mendore dhe sociale të punonjësve në të gjitha profesionet.

Parandalimin e sëmundjeve

Parandalimin e sëmundjeve që vijnë si pasojë e kushteve të punës.

Mbrojtjen e punëtorëve

Mbrojtjen e punëtorëve nga rreziqet që rrjedhin nga faktore të dëmshëm për shëndetin.